فارسی

رد یئەراجا تامدخ ەک تسیلاح رد نیا و ،دهد شیازفا % 2،7 نازیم ەب ار اهەیارک ڵاسما ضرع رد ەک تسا راتساوخ میهلئو یئەراجا تکرش
!تسا سب رگید .ەدومن تفاُ ندروگسپوکسیب رد تکرش نیا یاهنامتراپآ زا یرایسب
ارف . رتفد لباقم رد یضارتعا عمجت کی تهج رد اهنیشنەراجا ەیلک 18:00 تعاس ،لیرپآ 2 ،ەبنش 4 زور تبسانم نیمهب
ەحفص یور دیناوخب رتشیب .دنوشیم ەدناوخ :(Vårväderstorget)

—————————

ویلهلم به نقشه ی خود برای بازسازی ی آپارتمان های بیسکوپس گوردن ادامه می دهد. شرکت ویلهلم می گوید که قرار است سالانه شصت عدد آپارتمان ترمیم شود. هم زمان؛ قرار است که مستاجرین جدید که به آپارتمان های بازسازی شده نقل مکان می کنند؛ مجبور شوند که کرایه های بسیار افزایش یافته ای بپردازند.
ما به عنوان کسانی که در آپارتمان های متعلق به ویلهلم زنده گی می کنیم؛ بر این باوریم که این اولویت بندی ی بسیار عجیبی است. ما خواهان این هستیم که تمامی ی عیب و ایرادهای آپارتمان های ما؛ بدون افزایش کرایه ها برطرف شود. هم از این روست که ما خواهان راه انداختن کمپین شکایت علیه ویلهلم هستیم.

در ماه دسامبر سنجمن مستاجران؛ شبکه ی مستاجران بیکسوپس گوردن تحت عنوان آینده ی بیسکوپس گوردن و پلنگ ها؛ پانترارنا؛ جلسه ای برای مستاجران خانه های معروف به خانه های موزی برگزار کردند. این گونه به نظر می رسد که بسیاری از آپارتمان های منطقه ایرادهای مشترک دارند.
بیست و شش نفر از بیست و هفت نفر شرکت کننده در جلسه می گفتند که پنجره های خانه ها کپک زده اند؛ به سختی باز و بسته می شوند؛ خوب عایق بندی نشده اند و به راحتی مه گرفته می شوند. همین تعداد با تهویه ی هوا و گرما در خانه ها مشکل داشتند؛ و نتیجتا آپارتمان ها بسیار سردند.

هفده نفر از حاضرین به مشکل کپک و رطوبت و اسب از قبل رطوبت در حمام شان اشاره کردند. تقریبا همین تعداد به پریزهای خراب و کف پوش های ساییده شده اشاره کردند. اگر این مشکلات؛ مشکلاتی است که در بیش تر آپارتمان ها موجود است؛ ویلهلم باید در اولین فرست؛ بدون افزایش کرایه خانه به ترمیم آن  ها بپردازد.
برای آن  که ما به نتیجه برسیم؛ باید با هم دیگر یاری کنیم و این مشکلات و مشکلات دیگر را مطرح کرده و در تارنمای ویلهلم از آن ها شکایت کنیم.
http://www.willhem.se/serviceanmalan

در سه هفته ی آینده؛ یک شنبه ها شما می توانید از همسایه های خود در محل انجمن مستاجران در Värmegatan شماره ی ١٠ برای تدوین شکایت نامه های خود یاری بگیرید. ورود برای همه گان آزاد است.
یک شنبه ١٩ ژانویه  ساعت چهار بعد از ظهر
یک شنبه ٢٦ ژانویه ساعت چهار بعد از ظهر
یک شنبه ٢ فوریه ساعت چهار بعد از ظهر

اگر ایرادی در آپارتمان خود می بینید؛ برای ما عکس گرفته و به آدرس hyreshusenibiskopsgarden@gmail.com بفرتید. ما از طریق نشان دادن واقعیات زنده گی خود می توانیم به ویلهلم فشار آورده و آن  ها را مجبور به ترمیم آپارتمان هایمان بکنیم.
عکس ها بدون نام در
https://www.facebook.com/pages/Hyreshusen-i-Biskopsgården-brister
چاپ خوهند شد. اما نام خیابان خود را ذکر کنید.

.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s